piatok 6. mája 2011

Poluvsianska skalná ihla


49°08´01.3´´S   18°42´11.7´´V
Poluvsianska skalná ihla je skalný stĺp vysoký približne 15 metrov, ktorý sa od skalného masívu oddelil eróznymi procesmi. Nachádza sa vedľa cesty v obci Poluvsie. Je významná z estetikého i náučného hľadiska a zaujímavá je tiež bohatou kalcifilnou flórou, ktorá ju obklopuje. Od roku 1965 je prírodnou pamiatkou. Má 5. stupeň ochrany a výmeru 1,9466 ha. V nedávnej minulosti sa využívala na skalolezecký výcvik, v súčasnosti je na nej táto činnosť zakázaná.

Lietavský hrad

49°09´38,6´´S   18°41´06,6´´V
Lietavský hrad patrí k najrozsiahlejším zrúcaninám na Slovensku. Jeho história sa začala niekedy v 13. storočí (prvýkrát sa spomína začiatkom 14. storočia) a hrad prešiel mnohými stavebnými úpravami. Posledným významným majiteľom bol uhorský palatín Juraj Thurzo začiatkom 17. storočia. Hrad posledných 250 rokov chátral, no v súčasnosti prebiehajú záchranné práce, ktoré organizuje Združenie na záchranu Lietavského hradu. Ak sa chcete o hrade dozvedieť viac, prípadne pomôcť pri jeho záchrane, navštívte stránku združenia.

streda 29. decembra 2010

Gejzír v Rajeckej Lesnej49°01´12,6´´S   18°41´23,5´´V
Gejzír sa nachádza asi 4 kilometre nad obcou v Rajeckolesnianskej doline. Dosahuje výšku asi 6 metrov a vždy v zime vytvára ľadovú sochu.

štvrtok 23. decembra 2010

Kaplnka so zvonicou v Šuji
49°04´11,4´´S   18°37´45,0´´V
V centre malej obce pri Rajci sa nachádza neveľká Kaplnka so zvonicou. Má štvorcový pôdorys a polkruhový vstupný portál. Bola postavená na prelome 18. a 19. storočia, pôvodne pravdepodobne krytá šindľom.

nedeľa 28. septembra 2008

Šujské rašelinisko


49°03´43,9´´S   18°37´12,8´´V
Prírodná rezervácia Šujské rašelinisko bola vyhlásená v roku 1983. Rozkladá sa na ploche 10,8 hektára na nepriepustnom štrkovitom nánosovom podloží, na ktorom sa vytvorili rašelinné vrstvy s výskytom slatinno-rašelinných spoločenstiev a ohrozených druhov rastlín. Predmetom ochrany sú prirodzené dystrofné stojaté vody, bezkolencové lúky, vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa a slatiny s vysokým obsahom báz. Z chránených živočíchov tu prebýva hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), kunka žltobruchá (Bombina variegata) a vydra riečna (Lutra lutra). Lokalita je súčasťou sústavy chránených území NATURA 2000. Skaly v lese sú Vraniny, a v pozadí celkom vpravo je NPR Kľak