nedeľa 28. septembra 2008

Šujské rašelinisko


49°03´43,9´´S   18°37´12,8´´V
Prírodná rezervácia Šujské rašelinisko bola vyhlásená v roku 1983. Rozkladá sa na ploche 10,8 hektára na nepriepustnom štrkovitom nánosovom podloží, na ktorom sa vytvorili rašelinné vrstvy s výskytom slatinno-rašelinných spoločenstiev a ohrozených druhov rastlín. Predmetom ochrany sú prirodzené dystrofné stojaté vody, bezkolencové lúky, vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa a slatiny s vysokým obsahom báz. Z chránených živočíchov tu prebýva hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), kunka žltobruchá (Bombina variegata) a vydra riečna (Lutra lutra). Lokalita je súčasťou sústavy chránených území NATURA 2000. Skaly v lese sú Vraniny, a v pozadí celkom vpravo je NPR Kľak

Jaskyňa pri Šedej skale

Nad Kamenným dielom v Ďurčine sa nachádza úzky vchod do jaskyne, ktorá sa po niekoľkých metroch rozširuje. Je dlhá asi 15 - 20 metrov a na jej konci je hlboké prepadlisko, tzv. "studňa", do ktorej padajú kvapky krištáľovej vody z kamenných stien. Neviem, čo je na dne ale hovorí sa, že táto jaskyňa je prepojená s ďaľšou a vychádza až v Porubskej doline. Zimujú tu netopiere, druh sa nám nepodarilo spoľahlivo identifikovať.