nedeľa 28. septembra 2008

Šujské rašelinisko


49°03´43,9´´S   18°37´12,8´´V
Prírodná rezervácia Šujské rašelinisko bola vyhlásená v roku 1983. Rozkladá sa na ploche 10,8 hektára na nepriepustnom štrkovitom nánosovom podloží, na ktorom sa vytvorili rašelinné vrstvy s výskytom slatinno-rašelinných spoločenstiev a ohrozených druhov rastlín. Predmetom ochrany sú prirodzené dystrofné stojaté vody, bezkolencové lúky, vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa a slatiny s vysokým obsahom báz. Z chránených živočíchov tu prebýva hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), kunka žltobruchá (Bombina variegata) a vydra riečna (Lutra lutra). Lokalita je súčasťou sústavy chránených území NATURA 2000. Skaly v lese sú Vraniny, a v pozadí celkom vpravo je NPR Kľak

1 komentár:

Michal povedal(a)...

S tou rozlohou to ale nie je také isté. Kým Štátna ochrana prírody SR udáva rozlohu Rašeliniska až 12,23 ha, v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody sa udáva iba 10,8 ha, rovnako ako na tabuľke pri rašelinisku.